ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen Nařízení)

 1. Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Lenka Jurigová, se sídlem Sokolská 169/3, Liberec Liberec I-Staré Město, 460 01, IČ: 05562082, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86381 (dále jen Správce), která je provozovatelem webu www.lenkajurigova.cz (dále jen Web)

Správce můžete kontaktovatna e-mailové adrese: info@lenkajurigova.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 1. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 1. a) splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
  b) splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, podle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o dani z přidané hodnoty, zákonem o daních z příjmů, zákonem o účetnictví apod.
  c) účely oprávněných zájmů Správce podle článku 6 odst. 1, písm. f) Nařízení.
 1. Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění práv a povinností, které nám ukládá právní řád ČR.Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail abychom vám mohli odpovědět dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy. Poskytnuté údaje jsou použity pouze za účelem nabídky nacenění konkrétních produktů.

 1. Oprávněný zájem správce

Pro poskytování maximálního pohodlí uživatelů navštěvujících naše webové stránky používáme soubory cookies. Soubory cookies mohou být využívány i subjekty vkládajícími reklamu na webovou stránku a jinými partnery Správce. Cookies jsou textové informace zasílané serverem a ukládané na zařízení, které uživatel používá k přístupu na webovou stránku.Soubory cookies nejsou nijak škodlivé, neobsahují viry, a proto Vám doporučujeme tyto soubory neblokovat. Uživatelé samozřejmě mohou nastavení svého webového prohlížeče změnit tak, aby se žádné soubory cookies neukládaly, resp. je možno již uložené cookies smazat.

 1. Komu Vaše údaje předáváme?

V případě uskutečnění objednávky Vaše osobní údaje předáváme zasílatelským společnostem a jiným osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osobám zajišťujícím pro správce technické služby.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

V zájmu zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů Vám poskytujeme další informace:

 1. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

 

Obchodní dokumentace se zákazníky je uchovávána po dobu trvání smluvního vztahu, prodlouženého o dobu poskytnuté záruky za jakost zboží a dále po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmu apod.).

Objednávky a uzavřené kupní smlouvy se zákazníky, popř. další Vaše údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s nákupem či reklamací zboží, uchováváme po dobu neurčitou. Faktury uchováváme po dobu 10 let, účetní doklady pak po dobu 5 let. Po uplynutí těchto lhůt, provede Správce fyzickou skartaci.

 1. Vaše práva

Správce tímto informuje všechny subjekty údajů, kterých se může týkat, zejména o právu
(i) požadovat u Správce přístup ke zpracovávaným osobním údajům,
(ii) opravy údajů nebo výmazu, popř. omezení zpracování,
(iii) vznést námitku proti zpracování, 
(iv) vznést námitku na přenositelnost údajů.
Tato práva je možno uplatit u oprávněné osoby prostřednictvím e-mailové adresy info@lenkajurigova.cz

 

Kterýkoli subjekt údajů je oprávněn kdykoli podat stížnost u dozorového orgánu v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem. Kterýkoli subjekt údajů má právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou pozastavení nebo zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním. Máte právo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí zajistit nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy.

Kde mě najdete:

Můj ateliér najdete na vrcholu hory Ještěd, ehm… tedy v městě pod Ještědem a to v centru města Liberce na ulici Sokolská. Pokud za mnou pojedete automobilem, tak parkovat se dá například v blízkém obchodním centru.